Ako (ne)prísť o TP

Ak vás prichytia s nesprávnymi pneumatikami, vezmú vám techničák

Existuje mnoho dôvodov na to, aby vám policajt mohol zadržať techničák alebo tabuľky s evidenčným číslom. Medzi takéto dôvody patria aj pneumatiky na aute, ktoré majú iné rozmery, ako to uvádza papierová verzia osvedčenia o evidencii vozidla.

Platí to na základe ustanovení týchto právnych predpisov:

 • zákon o cestnej premávke (č. 8/2009 Z.z.)
 • zákon o premávke na pozemných komunikáciách (č. 725/2004 Z.z.)
 • vyhláška k zákonu o premávke na pozemných komunikáciách (č. 464/2009 Z.z.)

Jana: \"Ako je to so zadržaním technického preukazu? Je niekde definované v zákone, čo presne je dôvodom na zadržanie technického preukazu vozidla? Môžu mi tento doklad zadržať napríklad za to, že mám obuté kolesá, ktoré sú o jeden rozmer širšie (užšie) ako zapísané?\"

Predpisy vyžadujú, aby boli na aute obuté len pneumatiky, ktoré sú zapísané v papierovej verzii osvedčenia o evidencii vozidla. Ak by ste na koleso obuli pneumatiku, ktorá má iný rozmer ako je zaznamenané v techničáku, hrozí vám sankcia.

Nesprávne pneumatiky na aute znamená množstvo problémov

§ 23, zákon č. 725/2004 Z.z.:

(11) Osvedčenie o evidencii časť I je neplatné, ak
b) záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,

(12) Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú neplatné v prípadoch uvedených v odseku 11 písm. a) až e). 

Problém je v tom, že vyhláška č. 464/2009 Z.z. vyžaduje, aby boli na aute len také pneumatiky, ktoré sú zapísané v techničáku. Ak sú obuté iné, nastáva rozpor medzi realitou a záznamom v osvedčení o evidencii. To potom znamená, že papierové osvedčenie o evidencii je neplatné.

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách určuje, že ak záznamy v techničáku nezodpovedajú skutočnosti, techničák je neplatný. No a s neplatným osvedčením nesmiete na cesty, v opačnom prípade vám hrozí pokuta do 60 eur na mieste alebo do 100 eur na dopravnom inšpektoráte.

Zároveň platí, že ak sú na aute iné ako predpísané pneumatiky, vozidlo je automaticky technicky nespôsobilé na cestnú premávku. Takéto auto musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, kým nevymeníte pneumatiky za správne.

Policajti vám smú techničák zadržať za nesprávne pneumatiky

Nesprávne pneumatiky na aute tiež umožňujú policajtom zadržať osvedčenie o evidencii vozidla. A aj tabuľky s evidenčným číslom. Nielen preto, že auto je technicky nespôsobilé ale aj pre podozrenie, že techničák je neplatný. To vám znemožní viesť auto, kým ho nedáte do poriadku.

Toto však neplatí len pre pneumatiky nesprávnych rozmerov ale pre každý prípad, ktorý by sa dal \"schovať\" pod technickú nespôsobilosť vozidla.

Preto, ak nechcete \"spadnúť\" do kolotoča problémov, majte na aute obuté len také pneumatiky, ktoré máte zapísané v techničáku. A ak by ste si napriek tomu chceli dať pneumatiky iných rozmerov, zistite si najprv, či ich výrobca auta schválil. Ak áno, potom si ich nechajte zapísať do papierového osvedčenia o evidencii na dopravnom inšpektoráte.

Policajt smie zadržať techničák, ak

 • je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávkualebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
 • vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
 • údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 • je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
 • pominul účel, na ktorý bolo vydané,
 • je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
 • vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
 • vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
 • vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
 • vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu o organizácii pracovného času v doprave,
 • vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy

V týchto prípadoch môžete prísť aj o tabuľky s evidenčným číslom. 

Kedy je vozidlo technicky nespôsobilé?

Je to každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

Vozidlo je technicky nespôsobilé aj vtedy, ak

 • nespĺňa technické požiadavky ustanovené vyhláškou č. 464/2009 Z.z.,
 • účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,
 • stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,
 • výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne,
 • zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch,
 • časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,
 • účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
 • nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
 • vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
 • náprava alebo nápravy, alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
 • výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
 • prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm,
 • koleso nie je dostatočne pripevnené,
 • je zjavne vážne poškodené pruženie,
 • zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
 • sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
 • niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
 • je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,
 • niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,
 • vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,
 • niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,
 • je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
 • vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzujúce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť je nefunkčné,
 • plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky,
 • je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
 • je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn,
 • vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla

ZDROJ: natankuj.sme.sk